Til læreren

Til læreren
Målet med nettressursen “Sovjetiske krigsfanger i Norge” er å spre kunnskap og gi innsikt i en viktig og delvis fortiet del av historien om andre verdenskrig. Gjennom bruk av nettressursen i skole- og studiesammenheng vil elever og studenter få erfaring med kildebruk og kildekritikk.

Arbeid med primær- og sekundærkilder i nettressursen stimulerer til refleksjon, både om realhistorien og om hvordan historie blir til gjennom fortolkning av fortidens spor. Arbeid med det historiske kildematerialet er også et godt utgangspunkt for diskusjon om hvilken betydning denne historien har for mennesker i dag.

Nettressursen inneholder:

 • Historisk kildemateriale: Dokumenter, fotomateriale og fotografier av gjenstander. Alle kilder kan lastes ned som bildefiler (jpg).
 • Tematiske tekster: Tvangssendt til Norge, Slavearbeid på norsk jord, Livet i fangenskap, Fanger på flukt, Norske hjelpere, Sivile tvangsarbeidere, Frigjøring, Hjem til Sovjetunionen, Sovjetiske krigsgraver i Norge, Minnestedet Tjøtta, Regler for behandling av krigsfanger.
 • Film og lyd: Temafilm, intervjuer og historiske klipp. Filmer kan ikke lastes ned.
 • Kart over fangeleirer i Norge og oversiktskart Norge – Sovjetunionen. Kartene kan lastes ned som bildefiler (jpg).
 • Tidslinje: Korte tekster om årene 1939-45.
 • Lenker til andre ressurser om beslektede tema.

Elevene kan arbeide med nettressursen både individuelt og i grupper. Det er også mulig for læreren å laste ned innhold og bruke det i tradisjonell klasseromsundervisning. Vi anbefaler dessuten å bruke nettressursen i kombinasjon med ressurser i lokalmiljøet: bibliotek, arkiv, museer, minnesmerker og ressurspersoner.

Nedlastbart innhold gjør at læreren kan gi elevene i oppgave å lage egne presentasjoner om temaet:

 • Foredrag med powerpoint eller lignende digitale presentasjonsverktøy
 • Utstilling / plakat med bilder og elevtekster
 • Skriftlige framstillinger
 • Digital historiefortelling med enkle filmredigeringsverktøy, som f.eks. Movie Maker, Photo Story eller Open Shot

Forslag til oppgaver:

 • Ta utgangspunkt i en av gjenstandene du finner i arkivboksen:

  A) Beskriv gjenstanden.  

  B) Studer bilder og tekster i nettressursen, og hent kunnskap om sovjetiske krigsfanger i Norge.

  C) Hva kan gjenstanden du/dere valgte fortelle om livet i fangenskap?

  D) Er det viktig å ta vare på gjenstander som denne? Hvorfor / hvorfor ikke?

  E) Hvilken betydning mener du/dere at historien om fangene under andre verdenskrig har for mennesker i dag?

 • Ta utgangspunkt i et av intervjuene med tidligere fanger:

  A) Hva forteller tidsvitnet?

  B) Studer bilder og tekster i nettressursen, og hent kunnskap om sovjetiske krigsfanger i Norge.

  C) Gå til bibliotek, museum, arkiv i ditt/deres nærmiljø og let etter andre kilder om fangenskap under andre verdenskrig.

  D) Hvilke ulike typer kilder har du/dere funnet? Diskuter hvordan kildene kompletterer hverandre, eller eventuelt står i strid med hverandre.

  E) Hvordan har de ulike kildene vært med på å danne vår forståelse av historien om fangenskap under andre verdenskrig?

 • Ta utgangspunkt i ett av fangekortene og en gjenstand i arkivboksen:

  A) Studer fangekortet og beskriv gjenstanden. Hvilken informasjon kan disse to kildene gi?

  B) Studer bilder og tekster i nettressursen, og hent kunnskap om leirsystemet og sovjetiske krigsfanger i Norge.

  C) Historien om sovjetiske krigsfanger i Norge kan fortelles både fra et systemperspektiv og et individperspektiv. Drøft fangekortet og gjenstanden som kilder i lys av dette.

 • Ta utgangspunkt i to av intervjuene med tidligere fanger:

  A) Hva forteller de om behandlingen av fanger?

  B) Studer andre tekster og kilder i nettressursen, og hent kunnskap om sovjetiske krigsfanger i Norge.

  C) Les teksten om “Regler for behandling av krigsfanger” og let deretter etter informasjon om regler for behandling av krigsfanger i dag.

  D) Drøft betydningen av internasjonale regler i krig.

 • Ta utgangspunkt i kildene i arkivboksen:

  A) Let etter kilder om forhold mellom fanger og lokalbefolkning. Hva forteller de?

  B) Studer andre tekster og kilder i nettressursen, og hent kunnskap om sovjetiske krigsfanger i Norge.

  C) Første artikkel i FNs menneskerettighetserklæring av 1948 lyder: “Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd”. Diskuter sammenhengen mellom erfaringene fra andre verdenskrig og moderne menneskerettigheter.