Tvangssendt til Norge

De første transportene med sovjetiske krigsfanger ankom Norge i august 1941. Mange av soldatene som var tatt til fange i Sovjetunionen i juni dette året ble først sendt til Polen eller Tyskland. Deretter ble de stuet inn i lasteskip og sendt til Norge.

Utslitte etter flere døgn på havet med lite forsyninger og elendige sanitærforhold ombord kom fangene til norske havner. De ble sendt videre med skip eller tog til en uviss skjebne i tyske krigsfangeleirer. Krigsfangene ble plassert i et leirsystem med nærmere 500 fangeleirer fordelt over hele Norge.

Alle militære sovjetiske krigsfanger som ble sendt til Norge var plassert i en samleleir, Stalag, eller arbeidsbataljon underlagt Wehrmacht. Samleleirene var en overordnet institusjon for krigsfangesystemet i Norge. I virkeligheten var de styrt av den tyske hæren som konkurrerte med flyvåpen, marine og Organisation Todt om fordeling av krigsfangenes arbeidskraft.